Tarama Etiketi

şia

İslam ülkesinin her yerinde İmami Şialar yaşamaktaydı. Onların büyük bir bölümü Bağdat, Medain, Sevad-i Irak'da, bir grubu da İran'da ve o günün diğer bölgelerinde yaşamaktaydı. Bunlar (a.s.) hazretin vekilleriyle irtibat kurmanın yanı sıra hac mevsiminde de Medine'de İmam'ın kendisiyle…
Daha fazla oku...
Tek bir cümle ile Şiî, Ehlibeyt mektebinin tüm hedeflerinin bütün boyutlarıyla varlığında tecelli ettiği kâmil bir insan demektir. Şiîlik; doğru düşünmek, temizlik ve iyi davranmaktır. Bu da din önderlerinin peşinde oldukları hedefin bizzat kendisidir. Ehlibeyt İmamları, tüm güçleriyle kendi…
Daha fazla oku...
Şia, Allah’ın Kitabı’na ve Hz. Peygamber’in (s.a.a) sünnetine uyarak şer’î hükümleri çıkarmak, ortaya koymak için aşağıdaki şu dört temel kaynaktan istifade etmektedir:1- Allah’ın Kitabı 2- Sünnet 3- İcma 4- Akıl Bu adı geçen kaynaklar arasında Allah’ın Kitabı ve Peygamber’in…
Daha fazla oku...
İslâm'ın ilk asırlarında ve imamların döneminde, Peygamber Ehlibeyti'nin sevgisini yüreğinde taşıyan veya onların hakkaniyetine ve davetlerinin doğruluğuna inanan ama imam merkezli faaliyet ve harekete katılmayan insanlara Şia denmemekteydi. Şia olmanın kesin ve temel şartı, imam ile fikrî ve amelî…
Daha fazla oku...
1- Dinî Düşüncenin Anlamı Nasıl ki matematik alanında herhangi bir görüşü sonuçlayan, yahut bir matematiksel meseleyi halleden düşünceye matematiksel düşünce deniliyorsa, her dinin talimatında olan dinî bir meseleyi çözüp, sonuca ulaştıran araştırma ve düşünceye de dinî düşünce denilir.…
Daha fazla oku...
Tek bir cümle ile şia, bu mektebin tüm hedeflerinin bütün boyutlarıyla varlığında tecelli ettiği İslami kamil bir insan mesabesindedir. Şia; doğru düşünmek, temizlik ve iyi davranmaktır. Bu da dini önderlerin peşinde oldukları hedefin bizzat kendisidir. Ehl-i Beyt imamları tüm güçleriyle kendi…
Daha fazla oku...
Hamza: Selamun Aleykum. EhliBeyt dostları size bir sorum olacaktı. Niçiin caferilik mezhebi Hz.Ali'ye çok önem veriyor? Ve Hz.Ali'yi diğer halifelerden üstün tutuyorlar? Namaz kılarken topraktan imal edilen maddelere secde ediyorlar? Mesela taş'ın üstüne secde ediyorlar? Bunu sahih kaynaklardan…
Daha fazla oku...
1- Caferîler, günümüz Müslümanlarının büyük bir bölümünü oluştururlar. Sayıları yaklaşık olarak Müslümanların dörtte birine tekabül eder. Tarihleri sadr-ı İslâm'a dayanır. Tarihleri sadr-ı İslâm'a dayanır. Yüce Allah'ın Beyyine Suresi'ndeki, "İnanıp iyi işler yapanlar, halkın en hayırlısıdır."…
Daha fazla oku...
Biz, İslam'î bilimlerin oluşması ve ilerlemesinde Şia'nın önemli bir rol oynadığı inancındayız.  Bazı araştırmacılar İslam'î bilimlerin Şia'dan kaynaklandığı inancındadır, bu hususta epey eser de kaleme alınmış olmakla beraber biz, Şia'nın bu bilimlerin temelinin oluşmasında en önemli etken olduğu…
Daha fazla oku...
Sünnet-i Nebevı ResuluIlah (s.a.a)'in dediği, yaptığı ve açıkladığı şeylere denir. Sünnet-i Nebevi müslümanlar nezdinde, hüküm, ibadet ve inançlardan sonra gelen ikinci kaynağı konumundadır. Ehl-i Sünnet Sünnet-i Nebeviye, Hulefa-i Raşidin yani Ebu Bekir, Ömer, Osman ve Ali(a.s)'nin…
Daha fazla oku...
Şia'nın başlangıç noktasını Peygamber (s.a.a) efendimizin hayatta bulunduğu dönem olarak bilmek gerekir. Şia, ilk olarak Ehl-i Beyt İmamlarının birincisi olan "Hz. Ali Şia'sı" adıyla tanındı. Yirmi üç yıl süren davetin zahir olup, ilerleme döneminde Peygamber-i Ekrem'in (s.a.a) dostları içinden…
Daha fazla oku...
Şia'nın insanlara manevi mesajı bir cümleden fazla değildir. O da şudur: "Allah'ı tanıyınız." Diğer bir tabirle, "Saadete ve doğruluğa erişmeniz için Allah'ı tanımanız gerekir. Şia'nın insanlara manevi mesajı bir cümleden fazla değildir. O da şudur: "Allah'ı tanıyınız." Diğer bir tabirle,…
Daha fazla oku...
Çünkü 15000 Kilometre Uzaktan Ehl-i Beyt’in Nurunu Gördüm Burada okuyacağınız röportaj hakikat peşinde olan aslen Filistinli olup Şili’de dünyaya gelen birinin tatlı sohbetidir. Ailesi Beytüllahim şehrinin Ortodoks Hıristiyanlarından olan en eski ailelerinden biridir ve onu Hıristiyan olarak…
Daha fazla oku...
Şia’nın Üstünlüğü / Şia’nın Sıfatları (1) / Hz. Ali’ye (a.s) Uymak / Gece Abid Gündüz İse Aslandırlar / Şia’nın Sıfatları (3) / Basiret Gücü / Şia Olmayan Kimse (1) / Şia Olmayan Kimse (2) / Şia ve Kardeşlere Yardım / Şiilerin Çeşitleri / Şiaları Aşırılıktan Sakındırmak / Şiilerin Halka Karşı…
Daha fazla oku...
Şia mezhebi, tarihi boyunca mezhebî ve kelamî faaliyet­leri açısından etkili birçok siyasi ve sosyal değişim ge­çir­miştir. Bu dersimizde kısaca bu değişimlere değineceğiz. 1- Halifeler Dönemi:Bu dönemin büyük bir bölümünde Şia siyasi ve sosyal açı­dan matlup bir duruma sahip de­ğildi. Fakat…
Daha fazla oku...
Şia kelimesi sözlükte iki anlamda kullanılmıştır: a- Birinin diğerine tabi olmadan amel veya akidede uyum ve onayıdır. Nitekim Kur’an-ı Kerim’de Hz. İbrahim (a.s.) Hz. Nuh’un Şiası olarak yad edilmiştir. Hz. İbrahim’in şeriat sahibi peygamberlerden olduğu ve Hz. Nuh’un…
Daha fazla oku...
Şia kelimesi İmam Ali (a.s.)’ı seven ve onun söz ve davranışlarını peygamberin (s.a.a)’in söz ve davranışlarının en açık göstergesi bilen kimselere denmektedir. Bu kelime ilk defa İslam peygamberi (s.a.a) tarafından dile getirilmiştir. Daha önceki konularda da imamet ve hilafet meselesi…
Daha fazla oku...