Şaban Ayı’nın Gece Namazları

0
Şaban ayıda oldukça faziletli şerafetli ve Resulullah’a (s.a.a) mensub bir aydır. Efendimiz (s.a.a) bu ayı oruç tutar ve ramazan ayının orucuna birleştirir ve şöyle buyururdu. “Şaban benim ayımdır; kim benim ayımdan bir gün oruç tutarsa Cennet ona farz olur.”

 İmam Sadık’tan (a.s) şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. “İmam Seccad (Zeynelabidin) (a.s) şaban ayı girdiği zaman ashabını toplar ve onlara şöyle buyururdu: “Ashabım! (Dostlarım) bu ayın ne olduğunu biliyor musunuz? Bu şaban ayıdır. Resulullah (s.a.a) şöyle buyurdu: “Şaban benim ayımdır; bu ayı Peygamberinizin sevgisi ve rabbinize yaklaşmak için oruç tutun, canımı elinde tutan (Allah)a and olsun ki babam İmam Hüseyin’den (a.s) duydum ki şöyle derdi: Hz. Ali’den (a.s) şöyle buyurduğunu duydum. “Kim şaban ayını Resulullah’a (s.a.a) olan sevgisinden dolayı ve Allah’a yakınlaşmak için oruç tutarsa, Allah onu sever kendi ikram ve yüceliğine yakınlaştırır ve cenneti ona farz kılar.”

Bu değerli ayda yapılması için rivayet edilen amellerde iki kısımdır. Bir kısmı bu ayın bütün günlerinde yapılan amellerdir. Bir kısmı ise bu ayın bazı günleri veya gecelerine has amellerdir.

Şaban Ayının Bütün Günlerinde Yapılan Ameller
1- Her gün yetmiş defa şu zikri söylemek

“Esteğfirullahe ve es’eluh’ut-tevbe.” Yani, Allah’tan bağışlanma diler ve O’ndan tövbemi kabul etmesini dilerim.

2- Yine yetmiş defa şu şekilde Allah’tan mağfiret dilemek:

“Esteğfirullahellezî la ilahe illa huve’r-rahman’ur-rahim, el-hayy’ul-gayyûm ve etûbu ileyh.”

Anlamı: Allah’tan bağışlanma dilerim. O’ndan başka ilâh yoktur. O esirgeyen ve bağışlayandır. Diri ve kayyumdur ve ben O’ndan tövbe diliyorum.

Evet bu ayda hergün yetmiş defa istiğfar eden kimse diğer aylarda yetmişbin defa istiğfar etmiş gibidir.

3- Bu ayda yarım hurmayla’da olsa (gücü yetmiyenler için) sadaka vermek; bunu yapan kimsenin cesedini Allah (cehennem) ateşine haram kılar. İmam Sadık’tan (a.s) rivayet edilen bir hadiste İmam’a (a.s) Receb ayının orucu hakkında sorulduğunda; Neden Şa’ban’ın orucundan gafilsiniz? buyurdu. Ravi; “Ey Resulullah’ın (s.a.a) oğlu Şa’bandan birgün oruç tutan’ın sevabı nedir diye sorunca; Cennettir, vallahi” buyurdu. Ravi tekrar; şaban ayında yapılan en faziletli amel nedir? diye sordu. İmam (a.s) şöyle buyurdu: Sadaka ve mağfiret dilemektir. Kim şaban ayında bir sadaka verirse Allah-u Teala onu siz deve yavrusunu büyüttüğünüz gibi büyütür ve bilahere kıyamet gününde Uhut dağı kadar büyümüş bir halde sahibine verilir.

4- Şa’ban’ın her perşembe günü iki rekât namaz kılarak, her rekatında bir defa Fatiha ve yüz defa İhlas suresini okumak; Namazı bitirdikten sonra’da yüz defa Resulullah’a (s.a.a) ve ehl-i Beyt’ine (a.s) selevat getirmek. Bunu yapan kimsenin. Allah, dini ve dünyevi hacetlerini yerine getirir. Şa’ban’ın Perşembe günlerinin orucu’da müstehaptır. Bir hadiste şöyle rivayet edilmiştir. Şabanın her perşembe günü gökler süslenir ve melekler şöyle dua ederler; “Ey Mabudumuz, bu günü oruç tutanı bağışla ve duasını kabul et.” Yine Nebevi bir hadiste şöyle geçer; Şa’ban’ın Pazartesi ve Perşembe günlerini oruç tutan kimsenin, Allah, yirmi dünyevi ve yirmi Uhrevi hacetini yerine getirir.”

5- Bu ayda Muhammed (s.a.a) ve Ehlibeyti’ne (a.s) çokca salavat getirmek.

6- İbn-i Haleveyh’in rivayetine göre Hz. Ali (a.s) ve diğer Ehl-i Beyt İmamlarının (a.s) şaban ayında okudukları ve “Münacat-ı Şabaniye” diye meşhur olan şu münacatı okumak çok faziletlidir.

 

Şaban Ayı Gecelerine Ait Namazlar
Birinci gece: Yüz rekât namaz kılınır. Her rekâtta bir Fatiha, bir de İhlas sureleri okunur. Daha sonra elli defa Fatiha suresi okunur.
İkinci gece: Elli rekât namaz kılınır. Her rekâtta bir Fatiha, bir İhlas, bir de Felak ve Nas sureleri okunur.Üçüncü gece: Bu gecede iki rekât namaz kılınır. Her rekâtta bir Fatiha Suresi, yirmi beş defa da İhlas Suresi okunur.

Dördüncü gece: Kırk rekât namaz kılınır. Her rekâtta bir Fatiha suresi, bir de İhlas Suresi okunur.

Beşinci gece: İki rekât namaz kılınır. Her rekâtta bir Fatiha suresi, beş yüz İhlas Suresi okunur.

Altıncı gece: Dört rekât namaz kılınır. Her rekâtta bir Fatiha Suresi, on defa İhlas Suresi okunur.

Yedinci gece: İki rekât namaz kılınır. Birinci rekâtta bir Fatiha Suresi, yüz İhlas Suresi, ikinci rekâtta ise bir Fatiha Suresi ve bir Ayet-el Kürsi okunur.

Sekizinci gece: İki rekât namaz kılınır. Birinci rekâtta bir Fatiha Suresi, on beş İhlas Suresi; ikinci rekâtta ise Fatiha Suresinden sonra Kehf suresinin son ayeti, daha sonra on beş defa İhlas Suresi okunur.

Dokuzuncu gece: Dört rekât namaz kılınır. Her rekâtta Fatiha Suresinden sonra Nasr Suresi okunur.

Onuncu gece: Dört rekât namaz kılınır. Her rekâtta Fatiha’dan sonra üç defa Ayet-el Kürsi ve üç defa Kevser Suresi okunur.

On birinci gece: Sekiz rekât namaz kılınır. Her rekâtta Fatiha’dan sonra üç defa ???? okunur.

On ikinci gece: On iki rekât namaz kılınır. Her rekâtta bir Fatiha, bir Tekasür Suresi okunur.

On üçüncü gece: İki rekât namaz kılınır. Her rekâtta bir Fatiha, bir Tin Suresi okunur.

On dördüncü gece: Dört rekât namaz kılınır. Her rekâtta Fatiha’dan sonra beş defa Asr Suresi okunur.

On beşinci gece: Akşam ve yatsı namazının arasında dört rekât namaz kılınır. Her rekâtta Fatiha’dan sonra on İhlas Suresi okunur. Namazdan sonra şu dualar onar defa okunur:

– Allahummeğfir lenâ

– Ya rabbirhemnâ

– Suhbânellezî yuhyi’l-mevtâ ve yumît’ul-ehyâ ve huve alâ kulli şey’in gadîr.

On altıncı gece: İki rekât namaz kılınır. Her rekâtta Fatiha Suresinden sonra bir defa Ayet’el-Kürsi ve on beş defa İhlas Suresi okunur.

On yedinci gece: İki rekât namaz kılınır. Her rekâtta Fatiha Suresinden sonra yetmiş defa İhlas Suresi okunur. Namazdan sonra yetmiş defa “Esteğfirullah” söylenir.

On sekizinci gece: On rekât namaz kılınır. Her rekâtta Fatiha’dan sonra beş defa İhlas Suresi okunur.

On dokuzuncu gece: İki rekât namaz kılınır. Her rekâtta Fatiha’dan sonra Mülk Suresi okunur.

Yirminci gece: İki rekât namaz kılınır. Her rekâtta Fatiha’dan sonra Mülk Suresi okunur.

Yirmi birinci gece: Sekiz rekât namaz kılınır. Her rekâtta Fatiha’dan sonra İhlas ve Felak ve Nas sureleri birer defa okunur.

Yirmi ikinci gece: Sekiz rekât namaz kılınır. Her rekâtta Fatiha’dan sonra bir defa İhlas, on beş defa ???? okunur.

Yirmi üçüncü gece: Otuz rekât namaz kılınır. Her rekâtta Fatiha’dan sonra bir defa Zilzal Suresi okunur.

Yirmi dördüncü gece: İki rekât namaz kılınır. Her rekâtta Fatiha’dan sonra Haşr Suresi okunur.

Yirmi beşinci gece: On rekât namaz kılınır. Her rekâtta Fatiha’dan sonra on defa Tekasur Suresi okunur.

Yirmi altıncı gece: On rekât namaz kılınır. Her rekâtta Fatiha’dan sonra Amen’er-Resulü okunur.

Yirmi yedinci gece: İki rekât namaz kılınır. Her rekâtta Fatiha’dan sonra on defa A’la Suresi okunur.

Yirmi sekizinci gece: Dört rekât namaz kılınır. Her rekâtta Fatiha’dan sonra İhlas, Felak ve Nas sureleri birer defa okunur.

Yirmi dokuzuncu gece: On rekât namaz kılınır. Her rekâtta Fatiha’dan sonra Tekasur, İhlas, Felak ve Nas sureleri onar defa okunur.

Otuzuncu gece: İki rekât namaz kılınır. Her rekâtta Fatiha’dan sonra on defa A’la Suresi okunur.