ŞABAN AYI VE BERAAT GECESİ

0

Bilmemiz gerekirki, kutsal Şaban ayının Hz. Resulüllah’ın ayı olduğudur. Resulullah (s.a.v.) Bir hadisinde şöyle buyuruyor: “Kim benim ayımdan bir gün oruç tutarsa Cennet ona vacip olur.” İmam Ali Zeyn’il Abidin el-Seccad, babası Hz. Hüseyin ‘den dedesi Hz. İmam-ı Ali’den (a.s.) şöyle rivayet eder: “Kim Şaban ayının tümünü Resulüllah aşkına ve Allah’a yakın olmak uğruna oruç tutarsa , Cennet ona vacip olur.” İmam Cafer Sadık (a.s.) ceddi Resulüllah (s.a.v) için şöyle buyurur: Resulüllah (s.a.v.) Şaban ayının Hilalini gördüğü gün bir tellal görevlendirir; bu tellala Peygamberin dilinden Medine sokaklarında şu sözlerle çağrı yapmasını emrederdi: “Ey Yesrib halkı! Ben sizin Resulüllah’ınızım, Şaban ayının benim ayım olduğunu biliyorsunuz. Benim ayım için bana yardımcı olanlar Allah’ın rahmetine nail olur.” Bu ay için yardımcı olmanın anlamı, bu ayın tümünde yada bazı günlerinde oruç tutmaktır. İmam Sadık (a.s.)’a sormuşlar, Şaban ayında işlenmesi vacip olan güzel ameller nelerdir? Hazret şöyle buyurmuştur: “Oruç tutmak, namaz kılmak, dua etmek, istiğfar etmek ve muhtaçlara sadaka vermektir. Zira Allah (c.c.) bu ayda verilen sadakayı rızk ve sevap olarak kat be kat artırarak sahibini mükâfatlandırır.”

 

Şaban ayının14 ünü 15 ine bağlayan gece çok kutsal bir gecedir. Kadir gecelerinden sayılır. Kadir gecesinden sonra en mübarek olan gecedir.

Bu gecede üç büyük kutsi olay tecelli etmiştir. Birincisi: Peygamber efendimize peygamberlik vahyi gelmiştir. İkincisi: Daha evvel Kıble olarak kabul edilen Mescid’i Aksa, O gece Allah’u Tealanın emriyle Mescid-il Haram’a tahvil edilmiş ve bu hususla ilgili olan ayet nazil olmuştur.

Ayet Şöyledir:( Mealen: (Ya Muhammed)! Biz senin yüzünü devamlı göğe doğru çevirdiğini görüyoruz. Hoşlanacağın bir Kıbleye seni elbette döndüreceğiz. Artık yüzünü Mescidi Haram yönüne çevir. Nerede olursanız yüzünüzü o yöne döndürün.

Kendilerine kitap verilenler. (Yahudi ve Hıristiyanlar) onun Rablerinden bir gerçek olduğunu çok iyi bilirler. Allah onların yapıp ettiklerinden habersiz değildir.”Bakara-suresi-ayet 144) Böylece o günden itibaren Müslümanların kıblesi Kâbe olarak tespit edilmiş oldu. Üçüncü olay ise, Muntazar (beklenen) İmam Muhammed’ül Mehdi ‘nin bu gecede doğmuş olmasıdır.

Ehl-i Beyt imamları bu geceye çok önem verirlerdi. O geceyi Namaz, Dua ve istiğfarla geçirirlerdi. İmam Aliyyu Rida, (a.s.) Ceddi Hz. Ali (a.s.) için şöyle söyler:

“Ceddim üç gece var ki o gecelerde hiç uyumaz sabaha kadar ibadet ederdi. Bunlar: Ramazan ayının 23. yine Ramazan ayının son gecesi olan iftar gecesi ve Şaban ayının 14 ünü 15 ine bağlayan gecelerdir.”

Hz. Resulüllah (s.a.v.)’ın bu gece hakkında şöyle hadisi vardır: “Kim ki bu geceyi tam bir inanç ve temiz yürekle ibadetle, duayla ve istiğfarla geçirirse, Allah (c.c.) dualarını kabul eder.” Bu geceye Türkçe’de ‘BERAT’ kandili (Nurlu-aydınlık gece) diyoruz.

“BERAT” Rütbe ve Nişan veya bir imtiyaz verildiğni tasdik eden ferman demektir. İşte bu gece Rabbimiz tarafından peygamber efendimize peygamberlik rütbe ve nişanesini verildiğinin tebliğ edildiği gecedir. Diğer kutsal gecelerde olduğu gibi bu gecenin de dini, manevi ve dünya hayatımıza saygı, sevgi, bağlılık ve yardımlaşma gibi güzel duygu ve amellere vesile olmasını gerektiğini unutmayalım. Böyle mübarek gün ve gecelerin dini duyguların derinleşmesinde olduğu kadar Milli birlik ve beraberliğimizde de birer etken olmasını temenni ediyor, Berat nurlu gecenizin mübarek olmasını diliyorum.

Şaban ayının On Beşinci Gece ve günün Amelleri

1- Gusletmek. Bu, günahların hafiflemesine vesile olur.

2- Bu geceyi namaz, dua ve istiğfar ile geçirip sabahlamak.

3- Bu gecenin en faziletli ameli İmam Hüseyin’in (a.s) ziyaretidir. Rivayette şöyle geçmektedir: “Kim 124 bin peygamberin ruhunun kendisiyle müsafaha etmesini istiyorsa, bu gecede İmam Hüseyin’i (a.s) ziyaret etsin. İmam Hüseyn’in (a.s) en kısa ziyareti, bir çatının üzerine çıkarak, önce sağa ve sola bakmak, sonra da başını gökyüzüne kaldırarak şu cümlelerle İmam’ı (a.s) ziyaret etmektir:

“Selâm olsun sana ey Eba Abdillah (İmam Hüseyin -a.s-) Allah’ın selâmı, rahmeti ve bereketi senin üzerine olsun.”

4- Merhum Şeyh Tusî (r.a) ve Merhum Seyyid İbn Tâvûs’un naklettikleri ve Hz. Mehdi’nin (a.s) ziyareti mesabesinde olan şu duayı okumak:

“Allah’ım! Bu gecemizin, onda doğan ve senin vaat edilmiş hüccetin olan (Hz. Mehdi) hakkına; ona fazilet üstüne fazilet ekledin; böylece doğruluk ve adalet açısından (tevhit ve din) kelimen tamamlandı. Kimse senin kelimelerini değiştiremez ve kimse ayetlerini takip edemez. (Hz. Mehdi) senin parlak nurun, her yeri aydınlatan ışığın ve karanlık gecede bir nur sütunudur. Gözlerden kayıp, perde arkasında, doğumu azametli ve zuhur ettiği soy değerlidir. Melekler onun şahitleri ve (zuhur edip) döneceği vakit Allah onun yardımcı ve teyitçisi, melekler de yardımcıları olacaktır. O Allah’ın körelmeyen kılıcı ve sönmeyen nurudur. Hiçbir zaman vakarını kaybetmeyen hilim sahibidir. Zaman onların erafına döner; asrın koruyucuları onlardır. Emir sahipleri onlardır; Kadir Gecesi’nde inen şey, onlara iner. (Halkın) haşir ve neşri (Allah’ın izniyle) onların elindedir. Onlar İlahî vahyin tercümanları, ilâhî emir ve nehiylerin sahipleridirler. Allah’ım! (Ehlibeyt İmamları’nın) sonuncusu ve Kâim’leri olan ve gaybette yaşayan (Hz. Mehdi’ye) salât ve selam eyle.

Allah’ım! Bizi onun zamanına, zuhur ve kıyamına ulaştır. Bizi onun yardımcılarından kıl ve onunla birlikte (din düşmanlarından) intikam almaya muvaffak et. Bizleri onun yarenleri ve halis dostlarından yaz. Onun hâkimiyetinde bize gurur ve nimet dolu bir hayat bahşet; onun birlikteliğinden bizi yararlandır. Bizi onun hakkını ayakta tutan ve kötülüklerden salim kalan kimselerden olmaya muvaffak et, ey merhametlilerin en merhametlisi! Âlemlerin Rabbi olan Allah’a hamdolsun; O’nun salât ve selâmı, peygamberlerin ve resullerin sonuncusu olan efendi miz Muhammed’in, onun sadık Ehlibeyt’inin ve (daima hakkı) konuşan itretinin üzerine olsun. Bütün zalimlere lanet eyle ve bizimle onların arasında (hak ve adalet üzere) hükmet, ey hükmedenlerin en iyisi!”

5- Yine Merhum Şeyh Tusî’nin rivayet ettiğine göre İsmail İbn Fazli’l-Hâşimî şöyle diyor:

İmam Sadık (a.s) şabanın on beşinci gecesinde okumam için şu duayı bana öğretti:

“Allah’ım! Sen, diri, varlıkları ayakta tutan, yüce, azametli, yaratan, rızk veren, dirilten, öldüren, benzersiz ve taklitsiz yaratansın. Yücelik, fazl-u kerem, hamd, ihsan, cömertlik ve kerem sana mahsustur. Emir sana aittir; üstünlük ve şükür sana lâyıktır. Teksin ve ortağın yoktur.

Ey eşsiz, ey tek, ey eksiksiz, ey doğurmayan ve doğmayan ve kendisine kimsenin eş olamayacağı (Allah)! Muhammed ve Ehlibeyt’ine salât ve selâm eyle ve beni bağışla; bana merhamet et. Önemli sorunlarımda bana yeterli ol; borcumu karşıla; rızkımı bol eyle. Çünkü sen, bu gecede hikmetli işleri belirler ve yaratıklarından istediğine rızk verirsin; o hâlde beni de rızıklandır; sen, en iyi rızk verensin; en iyi söz söyleyen sensin; (Kur’ân’da) şöyle buyurmuşsun: “Allah’ın fazl-u kereminden dilediğiniz (her şeyi) isteyin.”

Ben de (hacetlerimi) senin fazl-u kereminden diliyor ve sana yöneliyorum. Peygamber’inin evladına güveniyor ve ümidimi sana bağlıyorum; o hâlde bana merhamet et, ey merhametlilerin en merhametlisi!”

6- Hz. Resulullah’ın (s.a.a) bu gecede okuduğu şu duayı okumak:

“Allah’ım! Günahla aramızda engel olacak derecede bize korku ve haşyet nasip et. Rızanı kazanmaya vesile olacak ölçüde bizi itaatine muvaffak et. Dünyanın belâ ve zorluklarını bize kolaylaştıracak ölçüde yakin nasip et.

Allah’ım! Yaşadığımız müddetçe bizi kulaklarımız, gözlerimiz ve gücümüzden yararlandır; bizden sonra da vârislerimize ulaştır. Bize zulmedenlerden intikamımızı al; bize düşmanlık besleyenlere karşı bizi muzaffer kıl. Musibet ve belamızı dinimizde kılma. En büyük gayret ve telaşımızı dünyamız için yapmaktan bizi koru. İlmimizi dünyayla sınırlandırma. Bize acımayanları bize musallat etme; rahmetin hakkına ey merhametlilerin en merhametlisi!”

Bu da oldukça kapsamlı ve kâmil bir duadır ve onu başka zamanlarda da okumak iyidir. Nitekim “Evâli’l-Leâli” kitabında naklet-tiğine göre Hz. Resulullah’ın (s.a.a) bu duayı her zaman okuduğu rivayet edilmiştir.

7- Şaban ayının bütün günlerinin amelleri bölümünde yedinci amel olarak her gün öğle vakti okunması için naklettiğimiz salâvat-ı şerifeyi bu gece (on beşinci gece) de okumak.

8- Kumeyl duasının da bu gece okunmasının müstehap olduğu rivayet edilmiştir.

9- “Subhanellah”, “el-hamdulillah”, “Ellahu Ekber” ve “Lâ ilâhe İllallah” zikirlerinin her birini yüz defa söylemek. Bu zikirleri bu gecede söylemek, geçmiş günahların bağışlanmasına, dünyevî ve uhrevî hacetlerin yerine gelmesine vesiledir inşaallah.

10- Şeyh Tusî’nin (r.a) el-Misbâh kitabındaki rivayetine göre Ebu Yahya, İmam Sadık’a (a.s): “Bu, (on beşinci) gecede okunan en iyi dua nedir?” diye sorduğunda, İmam (a.s) şöyle cevap verdi:

Yatsı namazını kıldıktan hemen sonra, iki rekât namaz kılıp birinci rekâtında bir defa “Fâtiha” ile bir defa Kâfirûn yani “Kul ya eyyuhe’l-kâfirun” diye başlayan sureleri, ikinci rekâtta ise bir defa Fâtiha ile bir defa İhlâs, yani “Kul huvellahu ehad”le başlayan sureleri oku. Namazın selâmını verdikten sonra da otuz defa “Subhenallah”, otuz defa “el-hamdulillah” ve otuz defa da “Ellahu Ekber” zikirlerini söyleyip ardından şu duayı okursun:

“Ey önemli sorunlarda kulların sığındığı ve musibet ve belalarda yaratıkların kendisine yalvarıp sızladığı (Allah)! Ey aşikâr ve gizlileri bilen, ey hayal ve akıllardan geçenleri dahi bilen, ey mahlûkat ve yaratıkların Rabbi, ey yerlerin ve göklerin melekûtunu elinde tutan! Allah sensin; senden başka bir ilâh yoktur. Ben (tevhit kelimesi olan) “Lâ İlâhe İllallah” kelimesiyle sana iman edip yöneldim; ey kendisinden başka ilâh olmayan (Rabbim)! Bu gece beni, (lütuf gözüyle) bakıp da merhamet ettiğin, duasını duyup da kabul buyurduğun, tövbe ettiğini bilip de töv-besini kabul buyurduğun, geçmiş hatasını ve büyük günahını bağışladığın kimselerden kıl. Ben günahlarımdan sana sığınıyorum ve kusurlarımı örtesin diye sana iltica ediyorum. Allah’ım! Fazl u kereminle bana cömert davran; hilim ve affınla hatalarımı temizle; bu gecede beni bol kerametine büründür. Bu gecede beni itaat ve ibadetin için seçtiğin ve kendine halis kılıp ayırdığın velilerinden kıl.

Allah’ım! Beni saadete eren ve hayırlardan bol pay almış kimse-lerden eyle. Bana selametle birlikte nimet ve kurtuluşla birlikte menfaat nasip eyle. Geçmişte yaptığım kötülüklerin şerrinden beni koru ve sana karşı daha fazla günah yapmama engel ol. İtaatini ve beni sana yakınlaştıracak şeyleri bana sevdir. Ey efendim! (Günah ve şeytandan) kaçan sana sığınır, arayanlar sana el açıp yalvarır; tövbe edip bağış-lanmasını dileyen kimse, senin kerem ve lütfuna güvenir. Sen kullarına kerem ve bağış ehli olmalarını öğütledin, kendin ise cömertlerin en cömerdisin. Kullarına affetmeyi emretmişsin, kendin ise çok çok bağışlayan ve Rahim’sin.

Allah’ım! Cömertliğinden ümit ettiğim şeyleri benden esirgeme; bol nimetlerinden ümidimi kesme; bu gecede itaat ehli için ayırdığın büyük kısmetlerden beni de nasipsiz bırakma. Beni yaratıklarının şerrinden koru. Ey Rabbim! Eğer ben bütün bunlara lâyık değilsem, sen cömertlik, af ve mağfiret sahibisin; sana yakışır bir şekilde bana cömert davran, benim hak ettiğim şekilde değil. (Allah’ım!) Sana karşı iyi zannım var; ümidim sanadır ve canım cömertliğine bağlanmıştır. Merhametlilerin en merhametlisi ve cömertlerin en cömerdi sensin.

Allah’ım! Büyük kısmetinden cömertliğinle bana özel bir pay ayır. (Allah’ım!) Vereceğin cezadan affına sığınıyorum. (Allah’ım!) Rızana yakışır bir şekilde amel edip büyük bağışına mazhar olmam ve bol nimetinle mutluluğa kavuşmam için ahlâkımı kötüleştiren ve rızkımı daraltan günahlarımı bağışla.

(Allah’ım!) Şüphesiz eşiğine sığındım; keremine sarıldım; vereceğin cezadan affına ve gazabından hilmine sığındım. O hâlde dilediğimi bana bağışla; istediğim şeylere beni ulaştır. (Allah’ım!) Seni aracı ederek (hacetlerimi senden) diliyorum, senden büyük olan bir şeyi (aracı ederek) değil.”

Duayı okuduktan sonra secdeye giderek yirmi defa “Ya Rabbi”, yedi defa “Ya Allah”, yedi defa “Lâ havle vela quvvete illa billah”, on defa “Maşaallah” ve on defa da “Lâ quvvete illa billah” zikir-lerini söyler, sonra da Hz. Peygamber (s.a.a) ve Ehlibeyt’ine (a.s) salavât getirerek hacetlerini Allah’tan istersin.

Allah’a andolsun ki, bu amel vasıtasıyla yağmur damlaları kadar hacet istersen, Allah (azze ve celle) geniş keremi ve sonsuz fazl ve rahmetiyle onları yerine getirir.

11- Şeyh Tusî (r.a) ve Kef’emî (r.a), şu duanın da bu gece okunmasını rivayet etmişlerdir:

“Ey mabudum! Yönelmek isteyenler bu gecede sana yöneldiler; seni kendilerine maksat edinenler bu gecede senin kapına geldiler; arayanlar senin fazl u ihsanına ulaşmayı arzuladılar. Bu gecede senin nice lütufların, ödüllerin, bağış ve hibelerin vardır ki onları kullarından istediğine verirsin, esirgersin. İşte huzurunda duran ben, sana muhtaç olan, fazl u ihsanını arzulayan bir kulunum.

Eğer bu gecede yaratıklarından birisine ihsanda bulunacak ve şefkatinden kaynaklanan bir ödül vereceksen, o hâlde (önce) Muhammed’e ve onun pâk, tertemiz, hayır ve fazilet ehli olan Ehlibeyt’ine rahmet et; lütuf ve ihsanınla bana cömert davran, ey alemlerin Rabbi! Allah’ın rahmeti ve çok selâmı peygamberlerin sonuncusu Muhammed’in ve onun tertemiz Ehlibeyt’inin üzerine olsun. Şüphesiz Allah beğenilen ve yücedir.

Allah’ım! Bana emrettiğin gibi sana dua ediyorum; o hâlde sen de vaat ettiğin gibi duamı kabul buyur. Doğrusu sen (hiçbir zaman) vaadine hilâf etmezsin.”

Bu dua seher vakitleri teheccüd namazında şef’i namazının ardından okunan duadır.

12- Bu gecede Cafer-i Tayyar namazının kılınmasını, Merhum Şeyh Tusî, İmam Rıza’dan (a.s) rivayet etmiştir. Bu namazın kılınış şekli “Mefâtihü’l-Cinân” kitabının ilk bölümünde açıklanmıştır.

13- Bu gece için rivayet edilen namazları kılmak. Ezcümle Ebu Yahya San’anî ve otuz güvenilir kişi İmam Muhammed Bâkır (a.s) ve İmam Cafer Sadık’tan (a.s) şöyle rivayet etmişlerdir: Şaban ayının on beşinci gecesi olduğunda, her rekâtta Fâtiha ve İhlâs Suresi’ni yüz defa okuma suretiyle dört rekât namaz kıl ve namaz bittikten sonra ise şu duayı oku:

“Allah’ım! Ben sana muhtacım; azabından korkup (sana) sığınıyorum. Allah’ım! İsmimi değiştirme; cismimde değişiklik meydana getirme; beni zor imtihan ve belâya tâbi tutma; düşmanlarımı bana karşı sevindirme.

(Allah’ım!) vereceğin cezadan affına, azabından rahmetine, gazabın-dan hoşnutluğuna ve senden sana sığınıyorum. Senin (medh ü) senan yücedir; sen, kendini methettiğin gibisin ve bütün vasfedenlerin vasfından ötesin.”

Bu gecede yüz rekât namaz kılmak hakkında da hadis-i şerifte çok fazilet zikredilmiştir. Bu yüz rekât namaz, her rekâtta bir Fâtiha ve on İhlâs okunarak kılınır.

Bu gece her rekâtta, Fâtiha, Yâsin, Tebâreke ve İhlâs sureleri okunarak kılınan bir de altı rekâtlık bir namaz vardır ki, kılınış şekli detaylı olarak, recep ayının amellerinin on üç, on dört ve on beşinci gecelerinin amelleri bölümünde zikredilmiştir.

On Beşinci Gün

1-Oruç tutmak

Bugün Milâd (Doğum) bayramıdır. Bu gün mevlamız ve efendimiz, on ikinci imamımız, Hz. Mehdi Hüccet-İbn’il-Hasan, Sahibü’z-Zaman’ın mübarek doğum günüdür. (Ona ve babalarına Allah’ın salât ve selâmı olsun).

Hiç şüphesiz Allah’ın emriyle bir gün zuhur ve kıyam edip bütün dünyayı adaletle dolduracaktır.

Bu günde ve her zaman ve her mekânda o yüce İmam’ı ziyaret etmek ve zuhuru için dua etmek müstehaptır.

 

NAKLETTİĞİMİZ AMELLERİ GÜCÜNÜZÜN YETTİĞİ KADARINI YAPMANIZ KAFİ OLACAKTIR.

CAFER-İ TAYYAR NAMAZINI DAHA ÖNCE PAYLAŞMIŞTIM.