Muhtarı Sakafi Kimdir?

0
Muhtar savaşçı bir insan değildi. Ayrıca Süleyman’ın Tevvabin hareketine de katılmamıştı.
Bismillahirrahmanirrahim
Abdullah b. Zubeyr’in Medine’deki temsilcisi de Muhtar ile karşılaşınca onunla savaşmamış,
aksine onu Kerbela katillerini cezalandırmak hususunda teşvik etmiştir.
Ama Muhtar İmam Hüseyin (as)’ın özel temsilcisi olan Müslim b.
Akil’e gösterdiği vefasızlık sebebiyle Ehl-i Beyt dostları arasında fazla sevilmeyen biriydi.
Bu yüzden Muhtar; Abdullah b. Zubeyr,
Muhammed b. Hanefîye ve İmam Seccad gibi nüfuz sahibi şahsi­yetlerle de görüşerek onların desteğini aradı.
Muhtar bununla da yetinmedi Abdullah b. Zübeyr’e biat ederek onun kudretinden is­tifade etmeyi düşündü.
Bütün bunlardan da anlaşıldığı gibi Muh­tar oldukça siyasi manevraları ve taktikleri becerebilen bir insan­dı.
Muhtar, Abdullah b.
Zubeyr’in gözlerini boyayarak ondan Kufe’deki taraftarlarının komutanlığını aldı:
Muhtar bir hareketin en önemli unsurlarının savaşçı güçler olduğunu bildiğinden özel bir güç toplamaya çalışıyordu.
Muhtar bu yüzden Muhammed b. Hanefîye’nin desteğini almaya çalıştı ve bu konuda da başarılı ol­du.
Aslında Muhtar,
Muhammed b: Hanefiye’nin desteğini al­makla İmam Seccad (as)in desteğini de alabileceğini düşünüyor­du.
Muhtar gerçekten de doğru düşünüyordu.
Zira Muhammed b. Hanefîye tarihçilerin de naklettiği üzere Muhtar’ı açıkça destek­leyeceğini ilan etmeden önce
İmam Seccad ile meşveret etmişti. İmam Seccad (as) ise kendisine şöyle buyurdu:
“Ey amca eğer zen­ci bir köle dahi biz Ehl-i Beyt’in hakkını almak için kıyam ederse,
ona yardım etmek herkese farzdır. Ben bu işi senin ihtiyarına bı­rakıyorum. Sen nasıl istersen öyle yap.
” Muhtar-i Sakafî s. 64

Bunun üzerine Muhammed b. Hanefîye Küfe halkına mektub yazarak zamanın hakimi Abdulmelik b. Mervan karşısında
Muhtar’ı desteklemelerini istedi.
Böylece Muhtar, Muhammed b. Ha­nefiye’nin özel temsilcisi olarak kıyamını başlattı.

Muhtar kendi askeri ve siyasi hedefine ulaştı. Kerbela katille­rinden intikamını alarak Ehl-i Beyt’i (as)
sevindirdi. Böylece Muhtar’ın inkılabı gerçekleşti ve Muhtar Ermenistan sınırlarına ka­dar dayandı.
Ama tüm devletleri yıkıp yok eden ihtilaf ateşi çok geçmeden Muhtar’ı da sardı.
Muhtar ordusunda yer alan herkes İmam Hüseyin (as)’ın intikamını almak hususunda ittifak oluş­turmuş
ve seferber olmuşlardı.

Bu hedefleri artık gerçekleşmiş ve Kerbela canileri cezalandı­rılmıştı.
Şimdi başka sorunlar ortaya çıkmıştı. Yeni kurulacak olan devlet nasıl olmalı ve bu devletin rehberi kim olmalıydı.

Muhtar’ın ordusunda yer alanlar İmam Hüseyin’in şahsiyeti hu­susunda bile ihtilaf içindeydiler.
İmam Hüseyin kimdi sadece Resulullah’ın torunu mu,
yoksa Hakk yolunun şehidi mi? Yoksa ita­ati farz olan bir İmam mı?
İslam hükümetinin idare şekli nasıl olacaktı?
Bu hususta müslümanlar arasında ortak bir görüş yok­tu.
Abdullah b. Zubeyr  Mus’ab b. Zubeyr, İmam Hüseyin (as)’ın intikamım almak için kıyam etmişlerdi.
Ama zafere ulaştıktan
sonra İmam Hüseyin’in yolundan ve ilkelerinden ayrılarak Muhtar’ın inkılabını yenilgiye uğrattılar.
Conbeşha-i Mektebi s. 68-72

Kufe münafıklarının başı olan Mus’ab b. Eş’as, Mus’ab b. Zubeyr’i Muhtar’ın aleyhine kıyam etmeye
teşvik etti.
Musab b. Esas Basra’daki tüm inkılab karşıtı kimseleri ve Muhtar’ın elin­den kaçıp Basra’ya sığınan Kerbela
katillerini bir araya toplaya­rak Kufe’deki yeni kurulan İslam İnkılabını ve Ehl-i Beyt dostla­rını ortadan
kaldırmak için savaş ilan etti.
Küfe halkı da her za­manki vefasızlığını bir daha göstererek Muhtarı yalnız bırakıp
evlerine kapandılar.
Musab b. Zubeyr’in ordusu büyük bir katılık ve acımasızlıkla Muhtar’ın İbn-i Şemt komutasındaki
ordusunu yenerek Kufe’yi kuşatma altına aldı. Ama Muhtar teslim olma­makta direniyordu.
Sonunda da bir avuç fedakar dostlarıyla inkı­lab düşmanlarıyla bizzat kanlı bir savaşa girişti.
Sonunda Muhtar’ı öldürerek başını bedeninden ayırdılar.
Musab b. Zubeyr Muhtar’ın kesik başını kardeşi Abdullah b. Zubeyr’e gönderdi.
Böylece Taberi’nin naklettiği üzere H. 67 yılının Ramazan ayının 14’ncü günü 63 yılında şehid oldu.
Muhtar oldukça zeki, fedakar akıllı ve Ehl-i Beyt’i seven biriydi.
Ama Kerbela’da adalet ve dü­rüstlük zulüm ve hileciliğe yenik düştüğü gibi bu yaşlı Ehl-i Beyt aşığı da
makamperest ve nefsinin esiri inkılab düşmanı kimselere yenik düştü.
İmam Hüseyin’in Kerbela’da Muhtar’ın da Kufe’de acımasızca başı kesildi ve sokak sokak gezdirildi.
Böylece bu İs­lam inkılabı da bir kaç ay ayakta durabildi.
Aslında Muhtar’ın bu inkılabı herşeyin düzelmesi ve müslümanların asr-ı saadete dö­nüşü-için “bir ümit ışığıydı.
Ama münafıkların tahriki ve bazıları­nın makam düşkünlüğü buna izin vermedi.
Daha yeni doğmuş olan İslam inkılabını tüm güçleriyle savaşarak ortadan kaldırdı­lar.
Böylece tüm Müslüman ve mustaz’afların ümidi yeniden suya düştü.
Yüz binlerce insan haksız yere öldürüldü ve günlerce kan akıp durdu.
Her yeri korku ve dehşet kaplamıştı. Hiç kimse yarı­nın ne olacağını bilemiyordu.
İslam’ın olmadığı yerde zaten emni­yet ve güvenin olacağını beklemek bile boş bir hayaldir.

Tüm İslam beldesi, maymunla oynayan, şarapçı ve ayyaş in­sanların’ bahtına kalmıştı.
Bu arada İmâm Seccad (as) vefat etti.

İmam Bakır (as) ümmetin imamlığını üstlendi.
Bu dönemde İmam Bakır (as)’ın küçük kardeşi olan Zeyd b. Ali Kufe’de, Emevi sulta­sının aleyhine kıyam etti.
Ama ne yazık ki bu kıyam da şiddetle bastırıldı ve Zeyd ile dostları hunharca katledildiler.