Kur’an-ı Kerim’de “tekrar” ın hikmeti (3)

0
Kur’an’ın indiği dönem açısından meseleye bakıldığında bazı olayların tekrarı şu anlamda önem arzediyordu:

Daha önce de sözkonusu ettiğimiz gibi kıssaların hedeflerinden biri, Peygamber (s)’in gönlünü yatıştırmak ve azmini bilemek idi. Yirmi üç yıl süren davet ve tebliğ hayatı boyunca o, birçok sıkıntı ve problemle karşılaştı. Benzeri problem ve sıkıntılar tekrar edildikçe, o problemini hafifletecek geçmişteki olay, kendisine tekrar hatırlatılmış oluyordu.Daha sonraki dönemler açısından meseleye bakıldı­ğında ise, tekerrür eden her olay farklı surelerde veya aynı surenin farklı bir siyakında zikredilmektedir.

Her sure ise, belli bir konuyu bir bütünlük içerisinde ele almaktadır.

Olay tekrar anlatılırken, daha önce anlatılmamış bir unsurunun ilave edilmesi, o unsurun zikredildiği surenin genel muhtevasıyla ilgili olması nedeniyledir.

Mesela; Bakara Suresi, inanç bakımından insanları gruplara ayıran bir suredir.

Sure, bu grupların vasıflarını, geçmişlerini ve geleceklerini, aralarındaki çatışmayı konu alan bir suredir. Bu nedenle Adem kıssasının bu konuyla ilgili yönlerini ele almıştır. Ali İmran Suresi, daha çok Ehl-i Kitabı ilgilendiren bir suredir. Surede Hz. İsa’nın yaratılışından da bahsedilmektedir. Hz. Adem kıssasının bu surede zikredilmesi bu nedenledir ve Hz. Adem’in yaratılışı meselesi burada gündeme getirilmektedir.

Hz. İsa’nın babasız olarak yaratılışının Allah indinde tıpkı Hz. Adem’i topraktan yaratması gibi olduğu; Hz. Adem’i anasız ve babasız topraktan yaratan Allah’ın Hz. İsa’yı babasız yaratmağa kadir olduğu anlatılmaktadır. Yine Nisa Suresi, toplumsal yapıdan ve toplumun küçük bir ünitesi olan aile kurumundan bahsetmektedir. Bu surede de konuyla ilgili olarak Hz. Adem kıssasından bahsedilmekte, bütün insanların Hz. Adem ve Havva’dan türedikleri burada anlatılmaktadır.

Tekrarlarda çelişki var mıdır?

Kur’an, kendisinde çelişki bulunmadığını meydan okuyarak zikretmektedir:

«Kur’an’ı tedebbür etmiyorlar mı? Eğer Allah’tan başkası tarafından olsaydı, onda birbirini tutmaz çok şey bulurlardı.»)

İşte bu nedenle Kur’an’da nesh iddiasını da reddediyoruz. Gerçekten Kur’an, baştan sona kadar birbirini desteklemektedir.

Kur’an’ın kıssaları açısından da durum aynıdır. Tekrarlanan kıssalarda bir çelişki sözkonusu değildir. Kur’an’ın, kıssalarının vakii olmasını hedeflemediğini, işlenen konuyu destekler mahiyette hayal mahsulü sanat kıssaları gibi olayları ele aldığını söyleyenler tek­rarlanan kimi kıssalarının olay ya da olaylarının anla­tımı arasında bir takım çelişkiler arama peşinde koşmuşlarsa da bunun gerçekle bir ilgisinin bulunmadığını “Kur’an Kıssalarının Menşei” bölümünde anlatmış ve bu hususu delilleriyle serdetmiştik.

Prof. Dr. M. Sait Şimşek, Kuran Kıssalarına Giriş