İmam Kazım (a.s) ın Şehadeti

0
Yahya b. Halid bu olaydan endişe duyarak Harun’un yanına gitti. Fazl’ın meydana getirdiği olaydan dolayı da özür dileyerek İmam’ı Sindi İbn-i Şahik’in eliyle şehid etti ve böylece de Harun’un isteğini yerine getirmiş oldu(77).

 Yahya b. ‘”Velid’in İmam Kâzım (a.s.)’ı şehid ettiği bazı rivayetlerde de yer almıştır.

Eb’ul Ferec ve başkâlarının nakline göre Yahya Halid zahirde başka bir şeyi bahane ederek Bağdat’a gitti ama onun asıl amacı İmam’ı şehid etmekti. Bundan da anlaşıldığı gibi, o bu işin sorumluluğunu açıkça yüklenmek iste­nmiyordu. Yahya b. Halid, Hişam b. Hakem olayında İmam Kâzım (a.s.)’a karşı duyduğu düşmanlığı ortaya-koymuştu.

O halde “Yahya’nın İmam Kâzım (a.s.)’a batinî bir istek ve meyli vardı, ancak Harun bundan haberdar değildi” içerikli hadisler doğru olmasa gerek.

İmam Rıza (a.s.)’dan rivayet edilen bir hadisde İmam Rıza (a.s.)’a şöyle soruluyor: “Babanızı zehirleyen şahıs Yah­ya b. Halid midir?” İmam da cevabında, babasını zehirleyenin Yahya olduğunu doğruluyor 78. Aynı mesele diğer hadisterde de teyid edilmiştir79

Tarihçilerin ekseriyetinin itirafıyla İmam Kâzım (a.s.) şehid edilmiştir ve bunda da hiçbir şüphe yoktur. Ancak İmam gizlice şehid edildiğinden ve Abbasiler de İmam’ın kendi eceliyle dünyadan göçtüğünü halka bildirmelerinden dolayı, bazı tarihçiler bunun etkisinde kalarak İmam Kâzım (a.s.)’ın kendi eceliyle öldüğünü kitaplarında yazmışlardır.

Bazı tarihçiler de İmam’ın şehid edildiğini bir ihtimal olarak zikretmişlerdir’80.

İmam’ın şehid edilmesi hakkında üç muhtelif rivayet nakledilmiştir:

1 – İmam Rıza (a.s.)’dan da naklettiğimiz gibi, İmam Kâzım (a.s.) zehirlenerek şehid edilmiştir. İmam’ın Yahya b.Halid tarafından şehid edildiğini bildiren rivayetler de bunu teyid etmektedir.

2 – İmam Kâzım (a.s.) bir halının içerisinde sarılarak öy­lesine sıkılmış ve nitekim de şehid edilmiştir*81.

3 – Nakledilen başka bir rivayette de (Mustevfi nakletmiştir) Harun’ur Reşid’in eritilen demiri İmam’ın boğazına dö­kerek İmam’i şehid ettiği söylenmiştir.82

Ancak İmam’ın zehirlenerek şehid edildiği daha meşhur­dur, imam şehid olduktan sonra mübarek bedenini halka ve Bağdat’ın büyüklerine gösterdiler. Bunun da iki nedeni vardı:

1 – irbili’nin yazdığına göre, Sindi b. Şahik, Meysem b. Adiy’nin de aralarında bulunduğu Bağdat’ın fakihlerini ve bü­yük şahsiyetlerini sesleyerek, İmam’ın mübarek cesedini on­lara gösterdi ve İmam’ın cesedinde yara, cerahat ve boğul­ma izi olmadığını ve İmam’ın kendi eceliyle, dünyadan göç­tüğünü onlara anlattı.

2 – Bazı şiiler O hazretin Mehdi olduğuna inanıyorlardı veya böyle bir inanca sahip olabilecekleri ihtimali vardı, bu yüzden İmam’ın cesedini Bağdat köprüsü üzerine bıraktılar ve Yahya b. Halid’in emriyle bağırarak şöyle dediler: işte bu, Musa b. Cafer’in cesedidir. Rafiziler Onun ölmediğine ina­nıyorlar.

Halk gelip İmam’ın öldüğünü gözleriyle gördüler. Bundan sonra da İmam’ın cenazesini Bağdat’ın “Bâb’üt

Tin”deki Kureyşlilerin mezarlığına defnettiler83.

Şeyh Saduk’un nakline göre İmam Musa Kâzım (a.s.) 183. H.K. yılının Recep ayının yirmi beşinde, Şeyh Müfid’in nakline göre aynı yılın Recep ayının yirmidördünde ve Müstevfi’nin nakline göre de Sefer ayının ondördünde, cuma günü şehid edilmiştir.

81) Makatil’üt Talibîn, s: 336.

82) Muntahab Tarih, s: 204.

83) Keşf üi Ğumme, c: 2, s: 234.