Hz.Muhamed’in Diliyle Hz.Muhammed (s.a.s)

0
Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Ben (Allah tarafından) hediye edilmiş bir rahmetim.”[1]
Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Ben Müslümanların sığınağı ve dayanağıyım.”[2]

Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Övünmek için söylemiyorum ama ben Ademoğlullarının efendisiyim.”[3]

Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Allah benden daha üstün ve yüce bir yaratık yaratmamıştır.”[4]

Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Ben Allah’ın terbiye ettiği bir kimseyim, Ali de benim terbiye ettiğim bir kimsedir.”[5]

Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Ey insanlar! Gerçekte ben (Allah tarafından) hediye edilmiş bir rahmetim.”[6]
Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Ben Ka’be’nin temellerini attığında İbrahim’in ettiği şu duayım: “Ey rabbimiz! Bunlar arasında kendilerinden bir Peygamber gönder.”[7]
Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Ben İbrahim’in duasıyım. Benim zuhurumu müjdeleyen en son kimse İsa b. Meryem’dir.”[8]
Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Maksadım kendimi övmek değildir, ben kıyamet günü Ademoğullarının efendisiyim.”[9]
Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Ben mezardan kalkacak olan ilk kimseyim.”[10]
Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “İnsanlar dirilince ben dışarı çıkan ilk kimseyim. İnsanlar Allah’ın huzuruna gelince de ben onların hatibiyim. Onlar ümitsiz düştükleri zaman onlara ümit veren kimseyim.”[11]
Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Kıyamet günü benim takipçilerim diğer Peygamberlerin takipçilerinden daha çoktur.”[12]
Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Övünmek için söylemiyorum ben, Peygamberlerin önderiyim. Övünmek için söylemiyorum ben Peygamberlerin sonuncusuyum. Övünmek için söylemiyorum ben ilk şefaat eden kimseyim ve şefaati kabul edilecek olan ilk kimse de benim.”[13]
Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Cennetin kapısını çalan ilk kimse benim.”[14]
Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Kıyamet günü aziz ve cebbar olan Allah’ın yanına varan ilk kimse benim. Daha sonra Allah’ın kitabı, sonra Ehl-i Beyt’im ve sonra da ümmetim! Daha sonra onlara (ümmetime), Allah’ın kitabına ve Ehl-i Beytime ne yaptıkları sorulur.”[15]
Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Ben Meryem’in oğluna (Hz. İsa’ya) insanlardan en yakın olan kimseyim. Peygamberler bir baba ve bir kaç annenin oğludurlar.[16]”[17]
Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Ben dünya ve ahirette insanlardan İsa b. Meryem’e en yakın olan kimseyim. Benimle onun arasında bir Peygamber yoktur. Peygamberlerin tümü bir anne ve birkaç babanın çocuklarıdır. Anneleri çeşit çeşittir ve dinleri ise birdir.”[18]
Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Ben Muhammed ve Ahmet’im. Ben Rahmet Peygamberiyim, ben kahramanlık Peygamberiyim, ben mukaffi ve haşirim. Cihat için gönderildim, ekincilik için değil.”[19]
Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Ben sizlerin en fasih konuşanıyım, ben Kureyştenim, dilim ise Beni Sa’d b. Bekr kabilesinin dilidir.”[20]
Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Ben içinizden Allah’tan en çok korkan kimseyim ve Allah’ın hudutlarını en çok bilen kimseyim.”[21]
Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Sizin en takvalınız ve Allah’ı en çok tanıyanınız benim.”[22]
Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Ben dört şeyle yüceltildim: …Korku ve dehşetle yardım edildim ki bir aylık mesafeden benden önce hareket etmektedir.”[23]
Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Bana dört şeyle diğer Peygamberlerden üstünlük verilmiştir: Bütün insanlara gönderildim, bütün yeryüzü benim ve ümmetim için secdegah, temiz ve temizleyici karar kılınmıştır… ve ben korku ve dehşet ile yardım edildim. Bir aylık mesafeden Allah düşmanlarımın kalbine korku salmaktadır ve bizlere ganimet helal olmuştur.”[24]
Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Aziz ve celil olan Allah şöyle buyurmuştur: “Sana korku ve dehşet vasıtasıyla yardım ettim. Oysa ki senden önce hiç kimseye onunla yardım etmedim.”[25]
Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Bana benden önce hiç kimseye verilmeyen beş şey verilmiştim: Yeryüzü benim için secdegah ve temiz kılınmıştır, ganimet bana helal edilmiştir. Korku ve dehşet ile yardım edildim. Cevami’ul-Kelam (Kur’an) bana verildi ve şefaat bana ihsan edildi.”[26]
İmam Rıza (a.s), kendisinden Peygamber’in, “Ben iki zebihin (kesilenin) çocuğuyum” sözü sorulunca cevap olarak şöyle buyurmuştur: “Maksat İsmail b. İbrahim Halilullah ve Abdullah b. Abdlmuttalib’tir.”[27]
Resulullah (s.a.a), İbrahim’den (a.s) üstünlüğü hususunda şöyle buyurmuştur: “Eğer İbrahim (a.s) Allah’ın halili ise ben de onun habibi Muhammed’im.”[28]
Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Bilin! Allah’a yemin olsun ki ben gökte eminim, yeryüzünde de eminim.”[29]
Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Rabbime iman eden ilk kimse benim. Allah Peygamberlerden söz aldığında ve onları “Acaba ben sizin rabbiniz değil miyim?” diye tanık tuttuğunda cevap veren ilk kimse benim ve ben, “Evet” diyen ilk Peygamberim.”[30]
Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Yaratılan ilk kimse benim ve gönderilen son Peygamber de benim.”[31]
Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Benden önceki Peygamberlere verilmeyen beş şey bana verilmiştir: “Ben beyaz, siyah ve kızıla gönderildim. Yeryüzü benim için temizleyici ve secde yeri kılınmıştır. Korku ve dehşet ile yardım edildim ve benim için ganimetler helal kılınmıştır. Oysa benden önce hiç kimseye –veya “hiç bir Peygambere” diye buyurmuştur- helal kılınmamıştır ve kelimelerin toplamı (Kur’an) bana bağışlanmıştır.”[32]
Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Bana Cevami’ul-Kelam (Kur’an) verilmiştir ve kelam benim için özetlenmiştir.”[33]
İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: Peygamber’e (s.a.a) şöyle sordular: “Sen hiç puta taptın mı?” Peygamber şöyle buyurdu: “Hayır!” Şöyle sordular: “Hiç şarap içtin mi?” Peygamber şöyle buyurdu: “Hayır, sürekli insanların yaptığı şeyin küfür olduğunu biliyordum, oysa o sıralar henüz kitabın ve imanın ne olduğunu dahi bilmiyordum.”[34]

———————————————————–
[1] Kenz’ul-Ummal, 31995
[2] a.g.e. 31887
[3] Bihar, 8/48/51
[4] Uyun-u Ahbar’ir-Rıza, 1/262/22
[5] Mekarim’ul-Ahlak, 1/51/19
[6] et-Tabakat’il-Kubra, 1/192
[7] Kenz’ul-Ummal, 31833
[8] a.g.e. 31889
[9] Kenz’ul-Ummal, 31882
[10] a.g.e. 31879
[11] a.g.e. 31878
[12] a.g.e. 31877
[13] a.g.e. 31883
[14] a.g.e. 31886
[15] el-Kafi, 2/600/4
[16] Zamanın cumhuru bu hadisin anlamı hususunda şöyle demişlerdir: “Yani imanlarının esası birdir, ama şeriatleri farklıdır. Zira onların tümü tevhit aslında görüş birliği içindedir. Benimle Meryem oğlunun arasında başka bir Peygamber mevcut değildir.
[17] Sahih-i Müslim, 2365
[18] Kenz’ul-Ummal, 32346
[19] et-Tabakat’il-Kubra, 1/105
[20] a.g.e. s. 113
[21] Kenz’ul-Ummal, 31964
[22] a.g.e. 31991
[23] el-Hisal, 201/14
[24] ed-Durr’ul-Mensur, 2/343
[25] Nur’us-Sakaleyn, 1/402/397
[26] Bihar, 16/313/1 ve s. 322/12
[27] Uyun-u Ahbar’ir-Rıza, 1/210/1
[28] el-İhticac, 1/110/29
[29] Kenz’ul-Ummal, 32147
[30] el-Kafi, 2/10/1
[31] et-Tabakat’il-Kubra, 1/149
[32] Emali’et-Tusi, 484/1059
[33] Kenz’ul-Ummal, 44087
[34] a.g.e. 35439