Evlilikten Peygamberliğe Kadar (s.a.a) -2

0
Fakat Hatice daha sonra belirlenen mihri kendi malından tazmin etti. Bazı kimselerin: “Ne acayip şey! Mihir erkeklerin kadınlara karşı bir yükümlülüğüdür.
” demeleri üzerine kızan Ebu Talip şöyle dedi: “Benim bu yeğenim gibi oldukları takdirde erkekler en yüklü paralar ve en büyük mihirlerle talip olunurlar. Ama eğer evlenecek erkekler sizin gibi olurlarsa ancak pahalı mihirlerle evlenebilirler.”

Bazı kaynaklarda, Hz. Hatice’nin mihrinin Hz. Peygamber’in (s.a.a) kendisi tarafından karşılandığı kaydedilir. Bu görüşü kabul etmenin bir sakıncası yoktur.

Çünkü Hz. Peygamber’in (s.a.a) Hatice’ye verilen mihri Ebu Talip aracılığı ile karşılaması mümkündür. Hz. Peygamber (s.a.a) insanların kalplerinde ne kadar yüksek bir konumu olduğunu ve Haşimoğulları’nın ne kadar şerefli ve üstün bir derecenin sahibi olduklarını Ebu Talib’in evlenme teklifi sırasındaki konuşmasından anlamamız mümkündür.

Hz. Hatice’nin Hz. Peygamber’le (s.a.a) Evlenmeden Önceki Hayatı

Hz. Hatice, şeceresi çok eski tarihlere varan, güzel anıya, üstün ahlâka sahip ve Halil İbrahim’in (a.s) dini olan Hanif dine eğilimli bir aile ortamında doğdu. Babası Huveylid, Hacerü’l-Esved’i Yemen’e taşımak isteyen Yemen hükümdarına karşı çıktı.

İnancını ve dinî sembolleri savunmakta kararlı bir kimse olduğu için hükümdarın çok sayıda destekleyicisinin olması onu yıldırmadı. Hz. Hatice‘nin dedesi Esed b. Abduluzza, haksızlığa uğrayanları destekleme temeline dayanan Hılfu’l-Fudul Antlaşması’nın önde gelen katılımcılarındandı.

Bilindiği gibi Hz. Peygamber (s.a.a) bu antlaşmanın önemini vurgulamış ve dayanağını oluşturan değerleri desteklemişti.[4] Hz. Hatice’nin amcasının oğlu Vereka b. Nevfel ise, Hıristiyanlar ve Yahudilerle yakın ilişkiler kurmuş, onların kutsal kitaplarını incelemişti.

Hz. Hatice’nin Hz. Peygamber (s.a.a) ile evlenmeden önceki hayatı hakkında tarihî kaynaklar bize güvenilir ve ayrıntılı bilgiler vermiyor.

Bir rivayete göre Hz. Hatice Hz. Peygamber’den (s.a.a) önce iki evlilik yapmış Önceki eşleri Atik b. Âid el-Mahzumî ve Ebu Hale et-Temimî’dir. ve bu evliliklerden Atik b. Âid el-Mahzumî ve Ebu Hale et-Temimî adlarında iki birkaç çocuğu olmuştu.[5]

Oysa başka kaynaklara göre o, Hz. Peygamber’le (s.a.a) evlendiğinde bakire idi. Bu duruma göre Zeynep ve Rukiye Hz. Hatice’nin Hale adındaki kız kardeşinin kızları idi ve annelerinin ölümü üzerine teyzeleri Hz. Hatice tarafından evlât edinilmişlerdi.[6]

Hz. Peygamber (s.a.a) ile evlendiğinde Hz. Hatice’nin (r.a) kaç yaşında olduğu konusunda da tarihçiler arasında ihtilâf vardır. Bu rivayetlerin kimine göre Hz. Hatice o sırada yirmi beş, kimine göre yirmi sekiz, kimine göre otuz, kimine göre otuz beş ve kimine göre kırk yaşında idi.[7]

 

————————–
[4] -es-Siretu’n-Nebeviyye, c.1, s.141

[5] – Rivayetlerin farklılığı ile ilgili olarak bkz: el-İsabe, c.3, s.611; es-Siretu’l-Halebiyye, c.1, s.140; Usdu’l-Gabe, c.5, s.71 ve 121

[6] -Menakıb-ı Âl-i Ebi Talip, c.1, s.159; A’lamu’l-Hidaye, Cüz: 3; es-Sahih Min Sireti’n-Nebiyyi’l-Âzam, c.1, s.121-126

[7] -es-Siretu’l-Halebiyye, c.1, s.140; el-Bidaye Ve’n-Nihaye, c.2, s.295; Biharu’l-Envar, c.16, s.12; Siret-u Moğoltay, s.12; es-Sahih Min Sireti’n-Nebiyyi’l-Âzam, c.1, s.126