Tarama Kategorisi

Caferilik

İmam Sadık (as)’ın Sohbet ve Münazaraları

Emevilerin son dönemleriyle Abbasiler"in ilk dönemlerine rastlayan zaman diliminde imamet görevini üstlenen İmam Sâdık -s- bu dönemlerde Emevilerle Abbasilerin birbirini altetmeye meşgul olmalarından yararlanarak büyük çaplı bir İlmî- dini…

İmam Sadık (a.s)’ın Toplumsal Mevkisi

Emevilerin son dönemleriyle Abbasiler"in ilk dönemlerine rastlayan zaman diliminde imamet görevini üstlenen İmam Sâdık -s- bu dönemlerde Emevilerle Abbasilerin birbirini altetmeye meşgul olmalarından yararlanarak büyük çaplı bir İlmî- dini…

İmam Sadık (a.s)’ın İlmî Mevkisi

İmam Sadık (a.s)"ın dönemi; İslâmî düşünce, medeniyet ve kültür ile diğer milletlere ait medeniyet, kültür ve inançlar arasında geçen ilmî etkileşim ve gelişim asrı olma özelliğini taşımaktadır. Bu dönemde, tercüme alanında hızlı bir…

Sahabeyi Eleştirmek

Gerçekten Ehl-i Sünnet kardeşler kraldan çok kralcıdır; halife kendine söveni küfür ile suçlayıp öldürmeye kalkışmıyor. Ama bilindiği gibi, Şii Müslümanları sahabeye sövme bahanesiyle kendi hayallerin de küfür ile suçlayıp kanlarını helal…

İmam Cafer (a.s)in Buyruklarından…

İmam Caferi Sadık Aleyhisselam şialarına şöyle buyurdu: Ant olsun Allah’a yalnızca sizin amelleriniz kabul edilir. Ant olsun Allah’a ki sadece sizler Allah’ın rahmeti altındasınız.  Sizinle mutluluk ve ebedi saadet arasında canınızın…

İnciler Dizisi

İmam Cafer es-Sâdık (as) buyurdular: 1- Bir işi incelemekte aşırı hassasiyet göstermek ayrılığa; eleştiri, düşmanlığa; sabırsızlık, rezilliğe; sırrı ifşa etmek, alçalmaya sebep olur. Cömertlik zekanın cimrilik ise gafletin…

Şia’nın Doğuşu, Başlangıcı Ve Niteliği

Şia'nın başlangıç noktasını Peygamber (s.a.a) efendimizin hayatta bulunduğu dönem olarak bilmek gerekir. Şia, ilk olarak Ehl-i Beyt İmamlarının birincisi olan "Hz. Ali Şia'sı" adıyla tanındı. Yirmi üç yıl süren davetin zahir olup, ilerleme…

İttihat ve İslami Dayanışma (1)

"İlacımız, İttihat ve İslami Dayanışmadır"  Bugün İslam tarihi ve beşeri tarih için büyük ve önemli bir gündür. Çünkü bugün Nebii mükerrem ve islamın Resul-ü azâm hz. Muhammed bin Abdullah ile hakkın natık-ı hz. İmam Cafer…

İttihat ve İslami Dayanışma (2)

"İlacımız, İttihat ve İslami Dayanışmadır"  Beşeri toplumun bilimsel gelişim sürecinin büyük bir bölümünde ahlak ve maneviyat ile dini ruh, zaviyelere ve kulislere sürülmüştür. Beşeri ilimlerle insanın alemdeki tabii…

İttihat ve İslami Dayanışma (3)

"İlacımız, İttihat ve İslami Dayanışmadır"  Üçüncü önemli ve dikkate değer gerçek te şudur ki; Dünya müstekbir güçleri ittifakı bu çatışma sahnesinde para silahı, askeri silah, ekonomik silah gibi maddi ve zahiri güç ve muhasebelerde…

İttihat ve İslami Dayanışma (4)

"İlacımız, İttihat ve İslami Dayanışmadır"  Nitekim hicri şemsi yeni yılı, “milli ittihad ve islami insicam” yılı olarak ilan ettik. İslami insicamın anlamı ve boyutu, İslam dünyasının tümünü içermektedir. Bütün Müslüman…

Şia ve Sahabe

İslam’ın on dördüncü asrı tamam olmaktadır. İslam’ın ilk zamanından günümüze kadar olan bu uzun müddet sahih ve doğru İslam’ı ve hükümlerini öğrenmeyi güçleştirmiştir. İslam’ın sahih ve ideal değerlerini, Kuran ve Peygamberin süneti ve…

Şia ve Sahabe (2)

Sahabenin içerisinde mümin olanlar vardır ki Allah’u Teala, Kuran’ı Kerimde onları övmüş ve şöyle buyurmuştur; ‘Andolsun ki; o ağacın altında sana biat ederlerken Allah, o müminlerden razı olmuştur.’ Allame Lütfullah Safi bu ayet…

Şia ve Sahabe (3)

Başka bir rivayette şöyle naklolunmuştur; Peygamberle birlikte namaz kılmak ile meşgul iken, yiyecek ve gıda maddeleri ile yüklü olan bir kafile geldi. Millet onu fark edince, on iki kişinin dışında hepsi dağılıp gittiler. Bunun üzerine şu…

Şia ve Sahabe (4)

Hazrec kabilesinin yöneticisi olan ve ondan önce iyi bir şahıs olan Sa’d b. Ubade sinirli bir şekilde kalkarak şöyle dedi; Andolsun Allah’a yalan söyledin. Yemin olsun Allah’a ki, onu muhakkak öldüreceğiz. Sen münafıklardan söz eden bir…

Şia ve Sahabe (5)

Yukarıdaki ayetlerden anlışılan şudur ki, Peygamberle beraber ve birlikte olmak kişinin makamının yüceliğine ve salim imanına delalet etmez. Fakat Peygamberin sahabeleri hakkında naklolunan rivayetlerin yanı sıra, Peygamberin zevceleri…

Şia ve Sahabe (6)

Acaba bir insanın Peygamberle olan az bir beraberliği o insanın adil olmasına sebep olabilir mi? Ve böyle bir şey mümkün müdür? Oysa adalet ihlasla Peygambere ve getirdiklerine iman ve amelden başka bir yolla hasıl olmaz.  İnsanın fıtrat…

Sakife Olayının Sonuçları/Ş.Abbas Kummi

Hz. Ali (a.s) elindeki küreği yere bıraktı... 1-İmam Ali (a.s) ve Haşimoğullarının Sakife Toplantısında Hazır Bulunmamaları Büyük âlim Şeyh Müfid (ö.413 h.k) “İrşad” adlı eserinde şöyle der: Resulullah’ın (s.a.a) vefatından…