Ahiret Menzilleri (9)

0

SIRAT KÖPRÜSÜ:
Ahiretin korkunç duraklarından biri de sırattır. Sırat; cehennem üzere kurulu bir köprüdür, ondan geçmeyen cennete giremez.

Rivayetlerde yer aldığı üzere kıldan ince, kılıçtan keskin ve ateşten sıcaktır. Halis Müminler sırattan yıldırım gibi büyük bir kolaylıkla geçerler, bazıları zor geçer ama sonunda kurtulurlar. Bazıları ise cehenneme düşer. Ahiretteki sırat dünyadaki doğru yola benzer, dünyadaki doğru yol, hak din, velayet ve Resulullah’ın soyundan olan İmamlara itaat yoludur. Söz veya davranışlarıyla dünyadaki bu doğru yoldan sapanlar ahirette de sırattan kayar ve cehenneme düşerler.  Hamd suresindeki “Sırat-i mustakim” de bunların her ikisine işarettir. [1]

Allame Meclisi Hakk’ul- Yakin kitabında Şeyh Saduk’un Akaid kitabından şöyle nakletmektedir:

“Bize göre mahşer yolundaki her durak, Allah’ın emir ve nehiylerinin ismidir. İnsan eğer bu farzların birinde bir kusur etmişse, o durakta bin yıl bekletilir, ondan o farzlardaki ilahi hak talep edilir, eğer önceden gönderdiği bir salih amel veya kendisine inen ilahi bir rahmet olursa, ondan kurtularak başka bir durağa geçer. Sürekli onu duraktan durağa götürürler, her durakta hesaba çekilir. Eğer bütün bu duraklardan geçerse dar’ul- beka’ya varır, artık asla ölmeyecek bir hayata kavuşur, şekaveti olmayan bir saadete erir. Allah’ın hareminde Peygamberler, hüccetler, doğrular, şefaatçiler ve Allah’ın salih kullarıyla birlikte olur.

Ama eğer bir durakta bekletilir ve kusur ettiği farzın hakkı istenirse, onun da bunu telafi edecek salih bir ameli veya nail olduğu ilahi bir rahmeti yoksa, ayağı kayar ve cehenneme düşer, bundan Allah’a sığınırız.

Bütün bu duraklar sıratın üstündedir, bu duraklardan biri velayet durağı’dır, bütün kulları o durakta durdurur, İmamların velayetinden hesaba çekerler. Eğer inanmışsa kurtulur ve geçer; aksi takdirde cehenneme düşer. Nitekim Allah Teala şöyle buyurmaktadır: “Onları tutuklayın, çünkü onlar sorguya çekilecekler.” [2]

Durakların en önemlisi ise gözetleme durağıdır. “Çünkü Rabbin (her an) gözetlemededir.” [3]

Yine şöyle buyuruyor: “İzzet ve celalime andolsun ki hiçbir zalimin zulmünü affetmem.”

Bir durağın adı da sıla-i rahim’dir, bir diğeri emanet, bir diğeri ise namaz; ilahi farzlardan her birinin adına bir durak vardır; kulları bu duraklarda durdurur sorguya çekerler.”

İmam Muhammed Bakır (a.s)’dan şöyle rivayet edilmiştir: “O gün cehennem getirilir.” [4] ayeti nazil olunca, Hz. Peygamber’e bu ayetin manası soruldu.

Hz. Peygamber (s.a.a) şöyle buyurdular: “Cebrail’in bana haber verdiği üzere Allah Teala kıyamet günü bütün yaratıkları bir araya toplar. Cehennemi yüzbin güçlü meleğin çektiği bin dizgin ile çekerler. Cehennem helak edici bir ses, patlama ve gazap içindedir, cehennemin nefes çektiğinde öyle bir sesi vardır  ki, insanlar hesap için bekletilmemiş olsaydı hepsi helak olurdu. Melek ve Peygamberler de dahil herkes Allah’ım beni kurtar, beni kurtar diye feryat eder. Sadece Peygamberimiz, “Ümmetim! Ümmetim!”diye feryat ederek ümmeti için dua eder.

Böylece sıratı cehennemin üzerine koyarlar. Kıldan ince, kılıçtan keskindir, ayrıca üç tartısı vardır;  bir tartı emanet ve sıla-i rahim, ikincisi namaz, üçüncüsü ise alemlerin rabbinin adaletidir; yani kul haklarındaki hükümler… İnsanlara sırattan geçmeleri söylenir, eğer sıla-i rahim etmemiş veya insanların malına ihanet etmişse, birinci veya ikinci durakta durdurulur, telafi edemediği takdirde ise cehenneme düşer, bunlardan geçecek olursa, bu defa önüne namaz çıkar. Eğer buradan da geçerse, ilahi adalet kul hakkı için insanın yolunu keser. Nitekim Hak Teala şöyle buyuruyor: “Şüphesiz ki Rabbin gözetlemektedir.” [5]

İnsanlar sırattan geçerler, bazıları elleriyle tutunmuş, bazılarının ise bir ayağı kaymış diğer bir ayağıyla tutunmuşlardır. Allah’ın melekleri sürekli onların kurtuluşu için dua eder. İnsanlar yarasalar gibi ateşe düşerler, sıratı geçenler Allah’a hamd eder ve şöyle der: “Hamd Allah’a mahsustur, salih ameller Allah’ın nimetiyle tamamlanır, iyilikler çoğalır. Ümidimi kestikten sonra beni cehennemden minnet ve fazlıyla kurtaran Allah’a andolsun, şüphesiz ki Allah bağışlayıcı ve kullarının iyi amellerine mükafat vericidir.” [6]

Hüseyin bin Said Ahvazi İmam Bakır (a.s)’dan şöyle rivayet etmektedir: “Adamın biri Ebuzer’in yanına gelerek ona koyunlarının doğduğunu müjdeledi, Ebuzer ise şöyle dedi: “Onların çok olması beni sevindirmez, az olup da kifayet eden, çok olup da meşgul edenden daha hayırlıdır. Ben Hz. Peygamber’den şöyle buyurduğunu duydum: “Kıyamet günü sıratın iki tarafında sıla-i rahim ve emanet vardır . Eğer sıla-i rahim yapan ve emanete ihanet etmeyen biri geçerse, o iki taraf onun ateşe düşmesine engel olur.” [7]

Başka bir rivayette şöyle yer almıştır: “Eğer sıla-i rahim etmeyen ve emanete ihanet eden biri geçecek olursa, diğer amellerinin bir faydasını görmez ve ateşe düşer.”

Büyük bir alim olan seyyid Ali bin Seyyid Abdulkerim Neyli en-Necefi Şeyh’uş- şehid ve Fahr’ul- Muhakkikin’in öğrencisidir. Hz. Ali’nin faziletlerini yazdığı Envar’ul- Muzıy’e kitabında babasından şu hikayeyi nakletmektedir: “Neyle köyünde bulunan caminin bir sorumlusu vardı, bir gün evinden dışarı çıkmadı, çağırdılarsa da gelemeyeceğini söyledi. Sebebini araştırdıklarında bedeninin yandığını anladılar, büyük bir dert ve acı içinde kıvranıyordu, sebebini sorduklarında ise şöyle dedi:

“Rüyamda kıyametin   koptuğunu gördün, insanlar büyük bir zorluğa düşmüş bir çoğu ateşe düşüyordu. Ben de cennete gidenler arasındaydım, cennete doğru giderken eni ve boyu uzun olan bir köprüye vardım, ondan geçtik, üzerinde yürüdükçe eni azalıyor uzunluğu artıyordu. Sonunda kılıç gibi keskin yerine geldik, altında simsiyah bir ateş yanıyordu, insanlardan bazısı oradan geçiyor, bazısı ise ateşe düşüyordu. Tam sonuna geldiğim bir anda aniden ateşe düştüm, ne kadar kurtulmak için çırpındıysam da ateş beni içine çekti, sürekli feryat ediyordum, aklımı kaybetmiştim, bağırarak Hz. Ali’yi çağırıyordum, aniden o ateş vadisinin kenarında birinin durduğunu gördüm ve onun Hz. Ali olduğunu anladım. Ona seslenince şöyle buyurdu: “Elini bana uzat.”

Elimi uzattım ve beni ateşten kurtardı. Eliyle ateşi benden uzaklaştırdı. Ben  dehşet içinde uykudan uyandım, uyanınca Ali’nin elinin değdiği yerler dışında her yerimin yandığını gördüm.”

Yaklaşık üç ay tedavi gördü, bu hikayeyi anlattığı her defasında mutlaka ateşi yükseliyordu.”

Sıla-i Rahim ve emaneti eda etmek dışında bu duraktan kurtuluş için de dört önemli ameli zikretmek istiyoruz:

1- Seyyit bin Tavus İkbal adlı kitabında şöyle nakletmektedir: “Her kim Recep ayının ilk gecesi akşam namazından sonra yirmi rekat namaz kılarsa, her rekatta Hamd ve İhlas suresini okuyarak her iki rekattan sonra selam verirse, kendisi, ehli, malı ve evladı korunur, kabir azabından emanda kalır ve sıratdan hesap sorulmadan şimşek gibi geçer.” [8]

2- Rivayet edildiği üzere; “Her kim Recep ayından altı gün oruç tutarsa, kıyamet gününde emanda kalır ve sıratı hesapsız geçer.”  [9]

3- Seyyid bin Tavus şöyle rivayet etmiştir: “Her kim Şaban’ın 29. gününde on rekat namaz kılarsa ve her rekatında bir defa Hamd, on defa Tekasür, on defa Felak, on defa Nas ve on defa da İhlas suresini okursa, Allah Teala ona müctehitlerin sevabını verir, kefesini iyiliklerle doldurur, hesabını kolay tutar ve sırattan şimşek gibi geçer.”

4- Daha önceki bölümlerde de geçtiği gibi; “Her kim uzaktan gelip İmam Rıza (a.s)’ın kabrini ziyaret ederse, İmam (a.s) kıyamette üç yerde yanına gelir ve onu korkulardan kurtarır. Bunlardan biri de sırattır.” [10]

——————————————————————————–

[1] – Bihar’ul- Envar, c. 8, s. 64-71.

[2] – Saffat/24.

[3] -Fecr/14.

[4] – Fecr/23.

[5] – Fecr/14

[6] – Bihar’ul- Envar, c. 8, s. 65.

[7] – Bihar’ul- Envar, c. 22, s. 410.

[8] – İkbal’ul- A’mal/629.

[9] – Sevab’ul- A’mal/126.

[10] – Bihar’ul- Envar c. 99, s. 34.